d'Investopedia

Operador agressiu:
Operador a qui li agrada obrir grans posicions, utilitzant el major palanquejament possible i realitzant scalping i algunes operacions intradia..
Oferta:
El preu o la taxa a la qual l'operador està disposat a vendre una moneda o un altre instrument financer..
Demanda:
El preu al qual el mercat accepta comprar un parell de divises específic..
Broker:
Nom genèric utilitzat per a designar aquelles companyies que actuen com a intermediaris en els mercats financers. Existeixen dos tipus de brokers: creadors de mercat i ECNs..
ECN:
Electronic Currency Network. Permet l'accés del client al mercat interbancari, oferint normalment forquetes més ajustades. La majoria de les ECN tenen una comissió fixa per lot i posició tancada..
Palanquejament (Leverage):
La quantitat, expressada en múltiples, per la qual l'import final operat excedeix el real invertit. També es pot denominar com una mida de lot en 100K, que equival a $100,000 dòlars i el marge requerit és de $1,000 dòlars, l'operador pot realitzar operacions per 100 vegades la mida del seu capital sota marge. ($100,000/$1,000).
Per als inversors, el palanquejament significa augmentar el benefici en valor sense augmentar la inversió..
Lot:
Paquet mitjançant el qual s'envien unitats de trading al mercat. Existeixen 2 tipus de lots: mini i estàndard. Un mini lot equival a 10.000 unitats de la divisa base, mentre que un lot estàndard són 100.000 unitats de la divisa base, és a dir, 10 vegades més. .
Marge:
Els clients han de dipositar fons com a garantia per a cobrir qualsevol pèrdua potencial per causa de moviments adversos en els preus..
Creador de mercat:
Intermediari entre el mercat interbancari i l'usuari final. El proveïdor de liquiditat interbancària carrega al creador de mercat una petita comissió a canvi de donar accés a volums negociables. El creador de mercat, per la seva banda, carrega una comissió als seus clients (en forma de forqueta, comissió directa o totes dues) per oferir l'accés a preus negociables en el mercat de divises..
Operador conservador:
Operador a qui li agrada comptar amb un lleuger palanquejament, normalment realitza operacions amb un horitzó de 1-2 dies i no arrisca tant capital per operació com el trader agressiu..
Punt o Pip:
Terme utilitzat en el mercat de divises per a representar la més petita variació possible per a un parell de divises considerat..
Diferencial (Spread):
La diferència entre el preu de venda i de compra d'una moneda; s'utilitza per a medir la liquiditat del mercat. Els diferencials més reduïts signifiquen liquiditat més alta..